Gebruikersvoorwaarden Tracey App

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Tracey app. Door het installeren van de app gaat de gebruiker akkoord met de gebruiksvoorwaarden en met het privacy statement van Tracey. Tracey kan deze gebruiksvoorwaarden aanpassen indien de software en zijn functionaliteiten wijzigen. Om van de app gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.

Wie is Tracey?

Tracey is een handelsnaam van Tracey Tech B.V.. Wij zijn gevestigd aan Herenwal 132 te Heerenveen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66419603. Tracey is tevens de naam van de app Tracey.

Licentie

Tracey verleent aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven en niet- overdraagbare licentie voor het gebruik van de Tracey app. Het is de gebruiker niet toegestaan om Tracey te gebruiken voor eigen commerciële doeleinden. De gebruiker mag Tracey niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Tracey. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om Tracey te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

Tracey zal zich naar best vermogen inspannen om de Tracey app ten behoeve van de gebruiker functioneel te houden. Tracey heeft te allen tijde het recht om de Tracey app en diens functionaliteiten aan te passen, te wijzigen of te verwijderen, alsmede om naar eigen inzicht updates en upgrades ter beschikking te stellen en/of door te voeren. Tracey kan eveneens de licentie eenzijdig stopzetten, het gebruik van de licentie beperken of de toegang tot de app geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend ontzeggen.

Tracey heeft het recht de aangeboden functionaliteiten van tijd tot tijd aan te passen om deze te verbeteren of te wijzigen en om fouten te herstellen, Tracey zal zich inspannen om eventuele fouten in de Tracey software op te lossen maar kan niet garanderen dat alle fouten, al dan niet tijdig, worden hersteld.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op Tracey, waaronder de onderliggende software, eventuele afbeeldingen, logo’s, merknamen, etc. berusten uitsluitend en exclusief bij Tracey Tech B.V., dan wel haar licentiegevers.

Kosten

Het gebruik van Tracey kost niets. Het is mogelijk dat de mobiele operator kosten rekent voor het dataverkeer dat de Tracey applicatie gebruikt.

Persoonsgegevens

Tracey verwerkt persoonsgegevens. Deze gegevens worden verwerkt conform het privacy beleid dat te vinden is via de app en op de website.

Onderhoud en updates

Tracey zal uitsluitend de laatste (huidige) versie van de Tracey app onderhouden naar haar beste kunnen en zal haar uiterste best doen om eventuele fouten te herstellen en om updates te verschaffen. Bovendien kan Tracey – voor zover ze dit passend en wenselijk acht – updates van Tracey ontwikkelen. Updates worden louter via de Stores van Apple en Android en de door de aanbieders van de Store daartoe aangeboden techniek verspreid.

Gebruiker is niet verplicht, doch wordt wel uitdrukkelijk aanbevolen, om alle updates te (laten) installeren. Tracey wijst er uitdrukkelijk op dat de Tracey app mogelijk alleen zal functioneren met de laatste (huidige) versie van Tracey. Het niet installeren van updates kan dus leiden tot een verlies aan (of zelfs algeheel ontbreken van) functionaliteit in Tracey.

Ondersteuning

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van Tracey. Via de website kunnen gebruiks- of technische problemen worden gemeld. Tracey is niet verplicht gemelde verzoeken of problemen op te lossen of in behandeling te nemen.

Garantie en aansprakelijkheid

Tracey is een softwareapplicatie die met de grootste zorg is samengesteld. Tracey kan echter niet garanderen dat de app altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken. Tracey houdt zich het recht voor de app tijdelijk of permanent te staken, zonder dat de gebruiker daar enige rechten uit kan ontlenen. Tracey is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de Tracey app.

De gebruiker zal Tracey op geen enkele wijze aanspreken op de gevolgen van het gebruik van de app. Het gebruik van de app geschiedt voor eigen risico.

Verder vrijwaart de gebruiker Tracey voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de app, het niet of op niet correcte wijze nakomen van wettelijke of contractuele verplichtingen jegens Tracey, een andere gebruiker van de Tracey software dan wel een derde. De gebruiker zal Tracey alle schade en kosten vergoeden die Tracey als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de app en is voor onbepaalde duur. Tracey heeft ten alle tijde het recht haar dienstverlening te staken. De gebruiker kan het gebruik van de app op ieder gewenst moment beëindigen door de Tracey app van zijn apparaten te verwijderen of de-installeren.

Overige bepalingen

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.